Saturday , 25 May 2024
Home Type of Business Partner

Type of Business Partner

Type of Business Partner
FinGnyan

Type of Business Partner : व्यवसायातल्या भागीदाराची प्रकार

Type of Business Partner : 1932 च्या भारतीय भागीदारी कायद्यानुसार भारतात भागीदारी फर्म तयार करू शकणारे विविध सामान्य प्रकारचे भागीदार आहे. ह्यामध्ये कोणकोणत्या...