Thursday , 30 May 2024
Home Bank cheque

Bank cheque

How to write a Cheque?
Investment

How to write a Cheque? : धनादेश कसा भरला पाहिजे?

चेक कसा भरला पाहिजे व चेक भरताना काय काळजी घेतली पाहिजे? हे या लेखात अगदी सोप्प्या भाषेत मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.